4G执法记录仪
人体工学设计执法仪、超清 | 三防 | 无线传输
CAM-2002
产品特点
· 预览界面显示电池、GPS、日期和时间、剩余内存、剩余录制时间、媒体文件数和系统音量
· 支持1920 × 1080 (30fps), 1280 × 720 (30fps), 848 × 480 (30fps)分辨率视频录制
· 红外夜视功能
· 视频和照片回放,支持 × 2, × 4, × 8, × 16, × 32, × 64 快进
· 静音模式 (关闭所有提示音)、设置与设备ID绑定的密码、兼容不同内存大小的内存卡、多设备可同时接入PC
· 北斗 / GPS双模+ 卫星对时
· Wifi功能:与手机APP连接,支持无线控制,实时视频浏览、下载、4G转发
· 单电池单内存录制4-4.5小时的高清视频
· 一键录制视频,并有提示音、文件保护
· 内置日志文件
· 符合IP68工业级三防标准
· 水平视野130°、焦距0.5 M 至无限远
· 支持PC端读取固件当前版本号
· 视频和照片标注有:用户ID,地点,日期/时间和设备ID
· 恢复断电未存储视频
· 视频录制按键防误触
· 标准USB2.0接口
电脑软件功能
1.更改设备的设置选项,如视频分辨率调节、LED灯或工作音量开关等
2.对用户相关信息(如用户名、密码或等级)进行添加、编辑和删除等
3.批量导入用户信息
4.添加新设备有以下方式:
① 软件系统自动获取设备ID号
② 用户根据新设备机身的Device ID贴纸手动录入
5.统计管理已录入的设备
6.执法仪TF卡内文件上传完成后统一格式化
7.对已添加的设备和用户进行强制关联
8.文件上传:
① 通过WIFI上传执法记录仪TF卡内存有的所有照片、
    视频文件,并显示上传进度和WiFi传输速率;
② 自动上传执法记录仪TF卡内存有的所有视频、照片
    文件;
③ 手动勾选需要上传的视频、照片文件;上传时,软件界
    面显示文件上传的进度
9.可在“预览”界面中查看上传的照片、视频文件和运动轨迹
10.可通过关键词(如设备ID,上传用户或拍摄时间)进行检索,以查找文件并进行播放或导出
项目                  参数
处理器               Ambarella  A7LA Series
图像传感器         CMOS SENSOR,OV04689-H67A, 1/3"
镜头度数            130º  视野范围
LCD 屏               1.5" TFT  LCD (480 x 240)
视频分辨率         1920×1080 (30fps), 1280×720 (30fps), 848×480 (30fps)
视频文件格式      MP4
照片格式            JPEG
物理像素            2000万
导航功能            北斗 / GPS双模 + 卫星对时
WIFI                 支持
红外 LED           夜视距离达20米
接口                  高速USB2.0
录像指示灯         红色闪烁= 设备记录
项目                             参数
电池提示符                    红色 = 电池 < 10% 提示充电    
LED显示                        绿色 = 电池充电完成   红色=正在充电
电池                             2000 Ah
连续记录时间                 ≥4 小时全高清 (1080P/30fps)     ≥4.5小时全标清
待机时间                       ≥120H
存储容量                       32G/64G/128G可选
防尘防水标准                  IP68
操作环境的湿度               10%~70%
操作环境的温度               -30℃~70℃
尺寸 (长 × 宽 × 高)          69 × 36.2× 96.9 mm
重量                               设备重(不含电池): 160g     电池重: 40g
适配器                            输入:100-240V~50/60Hz 0.4A Max
                                     输出:5V-1500mA
技术参数